Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1

Danh tiếng các thành viên

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible+213
2conankudo+149
3khuc_tuan+137
4tuananhnb93+129
5khanhptnk+108
6hphong+103
7flash_mt+99
8paulmcvn+71
9technolt+70
10hoangle+63

Topcoder Vietnam

HạngThành viênĐiểm
Diễn đàn
Forum
Trả lời: COIN34 (1 đang xem) ,(1) Khách
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
 • Trang:
 • << < 1 2 > >>
CHỦ ĐỀ - Trả lời: COIN34
#48740
ngmq (Thành viên)
Biết code binary-indexed tree
Bài viết: 42
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: COIN34 9 năm, 6 tháng trước   (+0)
bài này làm theo cách ghép cặp độ phức tạp 20*(2^20) + testcase*(2^20) là TLE.

Nếu làm theo ghép cặp thì có trick nào không nhỉ, đây là đoạn sinh tổ hợp của mình

Code:
 
/*
 
Tm : struct tap thu nhat ( 20 phan tu )
 Tm.m : gia tri cua 1 to hop
 Tm.xm : so phan tu tao ra tong Tm.m do
Tn : struc tap thu hai ( 14 phan tu )
 Tm.n : gia tri cua 1 to hop
 Tm.xn : so phan tu tao ra tong Tn.n do
 
*/
 
#define T 34
#define T1 20
#define T2 14
inline void init()
 a[0] = 2;
 a[1] = 3;
 a[2] = 5;
 FOR(i,3,T)
  a[i] = a[i-1] + a[i-2] + a[i-3];
 
 FOR(i,0,1<<T1){// tap 1 : co 2^20 trang thai
  FOR(j,0,T1){// gom 20 phan tu dau tien
   if(i & (1<<j)){// neu bit j trong i la 1
    Tm[i].m += a[j];
    Tm[i].xm++;// so dong xu tao ra tong m[i] tang len 1
   }
  }
  
 }
 
 FOR(i,0,1<<T2) {// tap 2 : co 2^14 trang thai
  FOR(j,T1,T) {// gom 14 phan tu tiep theo
   if(i & (1<<(j-T1))){
    Tn[i].n += a[j];
    Tn[i].xn++; // so dong xu tao ra tong n[i] tang len 1
   }
  }
 }
}
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#55246
giahuynd (Thành viên)
giahuynd-
Super fast coder
Bài viết: 58
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: COIN34 9 năm, 3 tháng trước   (+0)
bài này chia đôi có ac được không vậy mấy anh?
đây là code của e theo chia đội mà cứ bị tle hoài,ai có thể nói rõ cách tham lam không ạ?
Code:
 
const fi='';
   fo='';
type tong=array[1..1048576] of longint;
   tong2=array[1..1048576] of byte;
var f1,f2:text;
  sum,sum2:tong;
  count,count2:tong2;
  a:array[1..34] of longint;
  x,i,s,sl,sl2,dem,kq,n,t:longint;
 
function max(a,b:longint):longint;
begin
 if a>b then max:=a else max:=b;
end;
procedure sinh;INLINE;
begin
 inc(sl);
 sum[sl]:=s;
 count[sl]:=dem;
end;
procedure tryS(i,k:byte);
var j:byte;
begin
 for j:=0 to 1 do
 begin
  s:=s+a[i]*j;
  if j=1 then inc(dem);
  if i=k then sinh else tryS(i+1,k);
  if j=1 then dec(dem);
  s:=s-a[i]*j;
 end;
end;
procedure swap1(var a,b:longint);
var tmp:longint;
begin
 tmp:=a;
 a:=b;
 b:=tmp;
end;
procedure swap2(var a,b:byte);
var tmp:byte;
begin
 tmp:=a;
 a:=b;
 b:=tmp;
end;
procedure quicksort(l,h:longint); INLINE;
var x:longint;
  i,j:longint;
begin
 i:=l;
 j:=h;
 x:=sum2[l+random(h-l+1)];
 repeat
 while sum2[i]<x do inc(i);
 while sum2[j]>x do dec(j);
 if i<=j then
  begin
   swap1(sum2[i],sum2[j]);
   swap2(count2[i],count2[j]);
   inc(i);
   dec(j);
  end;
 until i>j;
 if j>l then quicksort(l,j);
 if i<h then quicksort(i,h);
end;
procedure process;
begin
 a[1]:=2;
 a[2]:=3;
 a[3]:=5;
 for i:=4 to 34 do begin a[i]:=a[i-3]+a[i-2]+a[i-1];end;
 sl:=0;
 tryS(1,20);
 sum2:=sum;
 count2:=count;
 sl2:=sl;
 quicksort(1,sl2);
 fillchar(sum,sizeof(sum),0);
 fillchar(count,sizeof(count),0);
 sl:=0;
 tryS(21,34);
end;
procedure tknp;  
var dau,cuoi,mid,k,node:longint;
begin
 kq:=-1;
 for i:=1 to sl do
 begin
  k:=x-sum[i];
  dau:=1;
  cuoi:=sl2;
  while dau<=cuoi do
  begin
    mid:=(dau+cuoi)div 2;
    if sum2[mid]=k then
     begin
      kq:=max(kq,count[i]+count2[mid]);
      node:=mid-1;
        while sum2[node]=k do
        begin
          kq:=max(kq,count[i]+count2[node]);
          dec(node);
          if node =0 then break;
        end;
       node:=mid+1;
        while sum2[node]=k do
        begin
         kq:=max(kq,count[i]+count2[node]);
         inc(node);
         if node=sl2+1 then break;
        end;
      break;
     end
    else if sum2[mid]>k then cuoi:=mid-1
    else dau:=mid+1;
   end;
  end;
end;
BEGIN
 assign(f1,fi);
 reset(f1);
 readln(f1,n);
 assign(f2,fo);
 rewrite(f2);
 process;
 for t:=1 to n do
 begin
  readln(f1,x);
  tknp;
  writeln(f2,'Case #',t,': ',kq);
 end;
 close(f1);
 close(f2);
END.
 
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#55248
haplinhavxt (Thành viên)
hhiepit_k52+16
Nhắm mắt code không bug
Bài viết: 180
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: COIN34 9 năm, 3 tháng trước   (+0)
giahuynd viết:
QUOTE:
bài này chia đôi có ac được không vậy mấy anh?
đây là code của e theo chia đội mà cứ bị tle hoài,ai có thể nói rõ cách tham lam không ạ?
Code:
 
const fi='';
   fo='';
type tong=array[1..1048576] of longint;
   tong2=array[1..1048576] of byte;
var f1,f2:text;
  sum,sum2:tong;
  count,count2:tong2;
  a:array[1..34] of longint;
  x,i,s,sl,sl2,dem,kq,n,t:longint;
 
function max(a,b:longint):longint;
begin
 if a>b then max:=a else max:=b;
end;
procedure sinh;INLINE;
begin
 inc(sl);
 sum[sl]:=s;
 count[sl]:=dem;
end;
procedure tryS(i,k:byte);
var j:byte;
begin
 for j:=0 to 1 do
 begin
  s:=s+a[i]*j;
  if j=1 then inc(dem);
  if i=k then sinh else tryS(i+1,k);
  if j=1 then dec(dem);
  s:=s-a[i]*j;
 end;
end;
procedure swap1(var a,b:longint);
var tmp:longint;
begin
 tmp:=a;
 a:=b;
 b:=tmp;
end;
procedure swap2(var a,b:byte);
var tmp:byte;
begin
 tmp:=a;
 a:=b;
 b:=tmp;
end;
procedure quicksort(l,h:longint); INLINE;
var x:longint;
  i,j:longint;
begin
 i:=l;
 j:=h;
 x:=sum2[l+random(h-l+1)];
 repeat
 while sum2[i]<x do inc(i);
 while sum2[j]>x do dec(j);
 if i<=j then
  begin
   swap1(sum2[i],sum2[j]);
   swap2(count2[i],count2[j]);
   inc(i);
   dec(j);
  end;
 until i>j;
 if j>l then quicksort(l,j);
 if i<h then quicksort(i,h);
end;
procedure process;
begin
 a[1]:=2;
 a[2]:=3;
 a[3]:=5;
 for i:=4 to 34 do begin a[i]:=a[i-3]+a[i-2]+a[i-1];end;
 sl:=0;
 tryS(1,20);
 sum2:=sum;
 count2:=count;
 sl2:=sl;
 quicksort(1,sl2);
 fillchar(sum,sizeof(sum),0);
 fillchar(count,sizeof(count),0);
 sl:=0;
 tryS(21,34);
end;
procedure tknp;  
var dau,cuoi,mid,k,node:longint;
begin
 kq:=-1;
 for i:=1 to sl do
 begin
  k:=x-sum[i];
  dau:=1;
  cuoi:=sl2;
  while dau<=cuoi do
  begin
    mid:=(dau+cuoi)div 2;
    if sum2[mid]=k then
     begin
      kq:=max(kq,count[i]+count2[mid]);
      node:=mid-1;
        while sum2[node]=k do
        begin
          kq:=max(kq,count[i]+count2[node]);
          dec(node);
          if node =0 then break;
        end;
       node:=mid+1;
        while sum2[node]=k do
        begin
         kq:=max(kq,count[i]+count2[node]);
         inc(node);
         if node=sl2+1 then break;
        end;
      break;
     end
    else if sum2[mid]>k then cuoi:=mid-1
    else dau:=mid+1;
   end;
  end;
end;
BEGIN
 assign(f1,fi);
 reset(f1);
 readln(f1,n);
 assign(f2,fo);
 rewrite(f2);
 process;
 for t:=1 to n do
 begin
  readln(f1,x);
  tknp;
  writeln(f2,'Case #',t,': ',kq);
 end;
 close(f1);
 close(f2);
END.
 
Cách làm bài này như bạn lion_it đã viết ở bên dưới!
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
'+' cho em đi nào!
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#55295
LIKIA (Thành viên)
silver_arrow+12
Đã code là AC
Bài viết: 90
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: COIN34 9 năm, 3 tháng trước   (+0)
Bài này không cần tìm kiếm nhị phân đâu bạn ah. Bạn có thể tìm được k ở mảng sum2 trong O(1) mà
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#69891
babameme (Thành viên)
babamemepbc
Super fast coder
Bài viết: 57
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: COIN34 8 năm trước   (+0)
Mọi người xem hộ em với, em cũng làm giống lion_it mà sao bị WA mãi, lúc đầu em hạn chế bộ nhớ nhưng sau thấy WA nên em thay toàn bộ bởi QWORD và longint rồi???
Code:
{$mode ObjFpc} {$-R,-Q} {$inline on}
const
   finp  =   '';
   fout  =   '';
var
   fi,fo  :   text;
   X    :   Array[1..35] of qword;
   S1,S2  :   qword;
   St2,T  :   qword;
   T1   :   Array[0..1048577,1..2] of qword;
   T2   :   Array[1..16385,1..2] of qword;
   Q    :   qword;
   max1,max2 :  longint;
//
Procedure OpenFile;
begin
   Assign(fi,finp);
   reset(fi);
   Assign(fo,fout);
   Rewrite(fo);
end;
//
procedure CloseFile;
begin
   Close(fi);
   Close(fo);
end;
//
Procedure Back1(i:byte);
var
   j    :   byte;
begin
   if i=1 then max1:=0;
   for j:=0 to 1 do
    begin
     s1:=s1+j*X[i];
     if j=1 then inc(max1);
     if i=20 then
      begin
       inc(T1[s1][1]);
       if T1[s1][2]=0 then T1[s1][2]:=max1
       else if T1[s1][2]<max1 then T1[s1][2]:=max1;
      end
     else
      Back1(i+1);
     s1:=s1-j*X[i];
     if j=1 then dec(max1);
    end;
end;
//
Procedure Back2(i:byte);
var
   j    :   byte;
begin
   if i=21 then max2:=0;
   for j:=0 to 1 do
    begin
     s2:=s2+j*X[i];
     if j=1 then inc(max2);
     if i=34 then
      begin
       inc(St2);
       T2[St2][1]:=s2;
       T2[St2][2]:=max2;
      end
     else
      Back2(i+1);
     s2:=s2-j*X[i];
     if j=1 then dec(max2);
    end;
end;
//
Procedure Solve(j:longint);
var
   i,res  :   longint;
begin
   readln(fi,Q);
   res:=0;
   for i:=1 to St2 do
    if (Q-T2[i][1]>=0) and (Q-T2[i][1]<=1048577) then
     if T1[Q-T2[i][1]][2]+T2[i][2]>res then res:=T1[Q-T2[i][1]][2]+T2[i][2];
   if res=0 then res:=-1;
   writeln(fo,'Case #',j,': ',res);
end;
//
Procedure Process;
var
   i    :   integer;
begin
   X[1]:=2;
   X[2]:=3;
   X[3]:=5;
   for i:=4 to 34 do
    X[i]:=X[i-3]+X[i-2]+X[i-1];
   S1:=0;S2:=0;St2:=0;
   Back1(1);
   Back2(21);
   readln(fi,T);
   for i:=1 to T do
    Solve(i);
end;
//
begin
   OpenFile;
   Process;
   CloseFile;
end.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
+ cho mình nhé
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
 • Trang:
 • << < 1 2 > >>
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS