Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1

Danh tiếng các thành viên

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible+213
2conankudo+149
3khuc_tuan+137
4tuananhnb93+129
5khanhptnk+108
6hphong+103
7flash_mt+99
8paulmcvn+71
9technolt+70
10hoangle+63

Topcoder Vietnam

HạngThành viênĐiểm
Diễn đàn
Forum
Hỏi bài tìm khớp và cầu (cơ bản) (1 đang xem) ,(1) Khách
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
CHỦ ĐỀ - Hỏi bài tìm khớp và cầu (cơ bản)
#68002
pe_nhok_su (Thành viên)
pe_nhok_su-
Biết code binary-indexed tree
Bài viết: 22
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Hỏi bài tìm khớp và cầu (cơ bản) 8 năm, 2 tháng trước   (+0)
Các anh chị cho em hỏi thuật toán cụ thể của bài GRAPH_ (Tìm khớp và cầu) được không ạ? Em làm mãi mà chỉ được có 4.76 điểm. Sau đây là code của em, các anh chị xem và sửa dùm em càng tốt ạ

Code:
program khopcau;
const fin='khopcau.inp';
   fon='khopcau.out';
type canh=record
   d,c:longint;
   end;
var a:array[0..50000] of canh;
  free:array[0..50000] of boolean;
  tt,low,d:array[0..50000] of longint;
  n,m,stt,dem,kq,i,j,k,tam,ktg,goc:longint;
 
procedure nhap;
  var i,x,y:longint;
  begin
   stt:=0;
   dem:=0;
   kq:=0;
   tam:=0;
   fillchar(a,sizeof(a),0);
   fillchar(free,sizeof(free),true);
   fillchar(tt,sizeof(tt),0);
   fillchar(low,sizeof(low),0);
   read(n,m);
   for i:=1 to m do
     begin
      read(x,y);
      inc(tam);
      a[tam].d:=x;
      a[tam].c:=y;
     end;
  end;
 
function min(x,y:longint):longint;
  begin
   if x<=y then exit(x)
   else exit(y);
  end;
 
procedure dfs(u:longint);
  var v:longint;
  begin
   inc(stt);
   tt[u]:=stt;
   low[u]:=tt[u];
   for v:=1 to n do
     for i:=1 to tam do
     if (a[i].d=u) and (a[i].c=v) then
      if free[v]=true then
        begin
         free[v]:=false;
         dfs(v);
         low[u]:=min(low[u],low[v]);
        end
      else low[u]:=min(low[u],tt[v]);
   if u=goc then inc(ktg);
   if tt[u]<=low[u] then
    begin
     if (u=goc) and (ktg>1) then inc(kq)
     else
       if u<>goc then inc(kq);
     inc(dem);
     d[dem]:=u;
    end;
  end;
 
procedure xuli;
 var u:longint;
 begin
  for u:=1 to n do
    if tt[u]=0 then
      begin
       goc:=u;
       ktg:=0;
       dfs(u);
      end;
  write(dem,' ',kq);
 end;
 
BEGIN
 assign(input,fin);
 reset(input);
 assign(output,fon);
 rewrite(output);
 nhap;
 xuli;
 close(input);
 close(output);
END.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS