Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1

Danh tiếng các thành viên

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible+213
2conankudo+149
3khuc_tuan+137
4tuananhnb93+129
5khanhptnk+108
6hphong+103
7flash_mt+99
8paulmcvn+71
9technolt+70
10hoangle+63

Topcoder Vietnam

HạngThành viênĐiểm
Diễn đàn
Forum
STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! (1 đang xem) ,(1) Khách
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
CHỦ ĐỀ - STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với!
#43285
manh1208 (Thành viên)
manh1208-
Đã code là AC
Bài viết: 92
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
bai nay sao em de mang ma tran ke [1..1000,1..1000] thi dc 40 diem.con [1..10000,1..10000] thi 0 diem vay may anh.
may anh coi thu em bi sai cho nao ma chi dc 40 diem vay?

Code:
 
const fi='';
    fo='';
var a:array[1..1000,1..1000]of longint;
    tham:array[1..10000]of boolean;
    q,cha,b:array[1..10000]of longint;
    l, n,m,s,t,max:longint; co:boolean;
procedure nhap;
var f:text; i,u,v:longint;
begin
assign(f,fi);
reset(f);
readln(f,n,m,s,t);
for i:=1 to m do
begin
readln(f,u,v);
a[u,v]:=1;
end;
close(f);
end;
 
 
procedure bfs(s:longint);
var u,v,dau,cuoi:longint;
begin
dau:=1;
cuoi:=1;
q[dau]:=s;
repeat
u:=q[dau];
for v:=1 to n do
if (a[u,v]=1) and ( not tham[v]) then
    begin
    cuoi:=cuoi+1;
    q[cuoi]:=v;
    cha[v]:=u;
    if v=t then
        begin
        co:=true;
        exit;
 
        end;
    end;
dau:=dau+1;
until dau>cuoi;
end;
procedure timduong;
var i,k:integer;
begin
k:=cha[t];
i:=0;
repeat
inc(i);
b[i]:=k;
k:=cha[k];
until k=s;
l:=i;
end;
 
procedure xuli;
var i:longint;
begin
max:=0;
bfs(s);
timduong;
co:=false;
for i:=1 to l do
        begin
        fillchar(q,sizeof(q),0);
        fillchar(tham,sizeof(tham),false);
        tham[b[i]]:=true;
        bfs(s);
        if not co then max:=max+1
        else
        co:=false;
        end;
end;
 
procedure xuat;
var f:text;
begin
assign(f,fo);
rewrite(f);
writeln(f,max);
close(f)
end;
 
begin
nhap;
xuli;
xuat;
end.
 
 
 
 
 
 
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
LiF.Typn
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#43295
sirdat_LS (Thành viên)
tranquocdat+26
Không code nữa rồi
Bài viết: 351
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
vankiepsau95 viết:
QUOTE:
Bài này em BFS tìm đường đi từ s->t. Rồi lần lượt bỏ điểm đó đi, nếu có đường khác từ s->t k cần qua diểm đó thì là k xung yếu ngược lại là xung yếu.
Code:
const fi='';//'STNODE.inp';
   fo='';//'STNODE.out';
type ptr=^node;
   node=record
    v : longint;
    next:ptr;
    end;
var f1,f2 : text;
   tr,thu,q : array[0..10000] of longint;
   f,l,i,dem,kq,n,m,s,t,v,u : longint;
   k : array[0..10000] of ptr;
   inq :array[0..10000] of boolean;
   p : ptr;
procedure tinh;
 var w : longint; p:ptr;
 BEGIN
 w:=t;
 while w<>s do
  BEGIN
  w:=tr[w];
  if w<>s then
   BEGIN
  inc(dem);
 
  thu[dem]:=w;
  end;
  end;
 end;
procedure bfs(u : longint);
 var p:ptr;
 BEGIN
  f:=1;
 
  l:=1;
  fillchar(inq,sizeof(inq),false);
  inq[u]:=true;
//  inq[k]:=true;
  q[f]:=u;
  repeat
  v:=q[f]; inc(f);
  p:=k[v];
  while p<> nil do
   if inq[p^.v]=false then
     BEGIN
     inc(l);
     q[f]:=p^.v;
     tr[p^.v]:=v;
     inq[p^.v]:=true;
     if p^.v=t then
     BEGIN
      tinh;
      exit;
     end;
     p:=p^.next;
     end
     else p:=p^.next;
  until f>l;
  end;
function bfs2(u,o : longint): boolean;
 var p:ptr; v: longint;
 BEGIN
 fillchar(q,sizeof(q),0);
 bfs2:=true;
 f:=1;
 l:=1;
 fillchar(inq,sizeof(inq),false);
 inq[u]:=true;
 inq[o]:=true;
 q[f]:=u;
 repeat
  v:=q[f];
  inc(f);
  p:=k[v];
  [code]while p<> nil do
    if inq[p^.v]=false then
      BEGIN
      inc(l);
      q[f]:=p^.v;
      inq[p^.v]:=true;
      if p^.v= t then
BEGIN bfs2:=false; exit; end; p:=p^.next; end else p:=p^.next; until f>l; end; [/code]
Chắc là bạn này không quen ptr, nhìn cái BFS đã sai trầm trọng rồi
Code:
while p<> nil do
    if inq[p^.v]=false then
      BEGIN
      inc(l);
      q[f]:=p^.v;
      inq[p^.v]:=true;
      if p^.v= t then
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Cầu trời mai đề dễ chịu với con
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#43311
manh1208 (Thành viên)
manh1208-
Đã code là AC
Bài viết: 92
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
ai coi giup em cai code voi.sao em dc co 40d ah.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
LiF.Typn
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#43330
vankiepsau95 (Thành viên)
vankiepsau95-
Nhắm mắt code không bug
Bài viết: 251
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
Bạn bè mà chú ăn nói như vậy à. Biết sai rồi.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#43331
sirdat_LS (Thành viên)
tranquocdat+26
Không code nữa rồi
Bài viết: 351
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
Thế phải nói thế nào ạ????
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Cầu trời mai đề dễ chịu với con
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#43333
vttc (Thành viên)
Đã biết code đệ quy
Bài viết: 6
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+1)
manh1208 viết:
QUOTE:
ai coi giup em cai code voi.sao em dc co 40d ah.


bạn làm ma trận kề nên được 40đ thôi, còn mảng [1..10000, 1..10000] to quá nên khi nộp bị 0. trên voj bộ nhớ được 250MB.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#43459
manh1208 (Thành viên)
manh1208-
Đã code là AC
Bài viết: 92
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
ngoai ma tran ke thi minh chi bik cai danh sach ke.
minh cg bik cai kieu j nua ak.wen ten mat oy... cai j ma ...start ak
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
LiF.Typn
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#43463
Chicharito (Thành viên)
Biết code binary-indexed tree
Bài viết: 46
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
Forward star ^^, nói chung đây không là 1 phương pháp biểu diễn mà chỉ là 1 phần của cách biểu diễn đồ thị = danh sách kề, mình thì mình thích con trỏ hơn, bạn có thể xem cách cài con trỏ của bài ở dưới( tất nhiên là lưu ý phần bị sai), với những bài giới hạn to như thế này thì nên cài danh sách kề bạn ạ ^^
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
Chúng ta muốn hòa bình chứ không phải là cầu hòa, chúng ta không bao giờ chịu làm bàn cờ cho tính toán của các nước lớn - Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh- Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#43469
manh1208 (Thành viên)
manh1208-
Đã code là AC
Bài viết: 92
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
danh sach ke thj kho khan viec kiem tra.hoi lau
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
 
LiF.Typn
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#43472
khuc_tuan (Admin)
khuc_tuan+137
Admin
Bài viết: 1472
graph
Thành viên đang truy cập Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: STNODE - Ai ACC được 100đ chỉ giáo giùm mình với! 9 năm, 7 tháng trước   (+0)
Bạn manh1208 nhớ gõ tiếng Việt có dấu trên diễn đàn.
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS