Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1

Danh tiếng các thành viên

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible+213
2conankudo+149
3khuc_tuan+137
4tuananhnb93+129
5khanhptnk+108
6hphong+103
7flash_mt+99
8paulmcvn+71
9technolt+70
10hoangle+63

Topcoder Vietnam

HạngThành viênĐiểm
Diễn đàn
Forum
nhờ moi người giúp đỡ lênh memset() trong C/C++ (1 đang xem) ,(1) Khách
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
 • Trang:
 • << < 1 2 > >>
CHỦ ĐỀ - nhờ moi người giúp đỡ lênh memset() trong C/C++
#65609
thht (Thành viên)
Super fast coder
Bài viết: 58
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
nhờ moi người giúp đỡ lênh memset() trong C/C++ 8 năm, 4 tháng trước   (+0)
mình đang làm bài http://vn.spoj.pl/problems/LEM5/ trên VOJ.
2 code dưới đây giống hêt nhau, chỉ khác nhau 1 code dùng for để gán giá tri mảng f bằng 0, còn 1 code dùng memset() để khỏi tao giá trị mảng f.
Code dùng for thì được 90,91 điểm, còn code dùng memset() thì được 72.73 điểm.
Ban nào hiểu rõ lênh memset() có thể chỉ giúp mình đươc k?

code dùng for
Code:
 
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
#define ForU(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
#define ForD(i,a,b) for(int i=a;i>=b;i--)
int const test=0;
int const nmax=100009;
int a[nmax], b[nmax], save[nmax],
 f[nmax], rr[nmax], next[nmax], last[nmax];
int n,m;
int find(int x){
  if (x==save[1]) return 1;
  if (x==save[m]) return m;
  int l=1, r=m, t=0;
  while (r-l>1) {
     t=(l+r)/2;
     if (save[t]>x) r=t;
     else l=t;
  }
  if (save[l]==x) return l;
  if (save[r]==x) return r;
  return n+1;
}
int sort(int l, int r){
  int i=l, j=r, key=b[(l+r)/2], temp;
  while (i<=j){
     while (b[i]<key) i++;
     while (b[j]>key) j--;
     if (i<=j) {
       temp=b[i]; b[i]=b[j]; b[j]=temp;
       i++; j--;
     }
  }
  if (l<j) sort(l,j);
  if (i<r) sort(i,r);
  return 0;
}
int roirac(){
  ForU( i,1,n) b[i]=a[i];
  sort(1,n);
  m=0;
  ForU( i,1,n) 
     if (b[i]!=b[i-1]) {
       m++;
       save[m]=b[i];
     }
  ForU( i,1,n) rr[i]=find(a[i]);
  return 0;
}
int main(){
  if (test) {
    freopen("input.txt","r",stdin);
    freopen("output.txt","w",stdout);
    }
  scanf("%d",&n);
  ForU( i,1,n) scanf("%d",&a[i]);
  roirac();
  
  int res=0,j=0;
  ForU( d,1,100) {
     ForU( i,1,m+1) last[i]=n+1;last[n+1]=n+1;
     ForD( i,n,1) {
        j=find(a[i]+d);
        next[i]=last[j];
        last[rr[i]]=i;
        f[i]=0;
     }
     ForU( i,1,n){
        f[i]+=1;
        if (res<f[i]) res=f[i];
        if (f[next[i]]<f[i]) f[next[i]] = f[i];
     }
  }
  cout<<res;
  return 0;
}
 
 
code dùng memset()
Code:
 
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
#define ForU(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
#define ForD(i,a,b) for(int i=a;i>=b;i--)
int const test=0;
int const nmax=100009;
int a[nmax], b[nmax], save[nmax],
 f[nmax], rr[nmax], next[nmax], last[nmax];
int n,m;
int find(int x){
  if (x==save[1]) return 1;
  if (x==save[m]) return m;
  int l=1, r=m, t=0;
  while (r-l>1) {
     t=(l+r)/2;
     if (save[t]>x) r=t;
     else l=t;
  }
  if (save[l]==x) return l;
  if (save[r]==x) return r;
  return n+1;
}
int sort(int l, int r){
  int i=l, j=r, key=b[(l+r)/2], temp;
  while (i<=j){
     while (b[i]<key) i++;
     while (b[j]>key) j--;
     if (i<=j) {
       temp=b[i]; b[i]=b[j]; b[j]=temp;
       i++; j--;
     }
  }
  if (l<j) sort(l,j);
  if (i<r) sort(i,r);
  return 0;
}
int roirac(){
  ForU( i,1,n) b[i]=a[i];
  sort(1,n);
  m=0;
  ForU( i,1,n) 
     if (b[i]!=b[i-1]) {
       m++;
       save[m]=b[i];
     }
  ForU( i,1,n) rr[i]=find(a[i]);
  return 0;
}
int main(){
  if (test) {
    freopen("input.txt","r",stdin);
    freopen("output.txt","w",stdout);
    
    }
  scanf("%d",&n);
  ForU( i,1,n) scanf("%d",&a[i]);
  roirac();
  
  int res=0,j=0;
  ForU( d,1,100) {
     ForU( i,1,m+1) last[i]=n+1;last[n+1]=n+1;
     memset(f,0,sizeof(int)*(n+5));
     ForD( i,n,1) {
        j=find(a[i]+d);
        next[i]=last[j];
        last[rr[i]]=i;
        //f[i]=0;
     }
     ForU( i,1,n){
        f[i]+=1;
        if (res<f[i]) res=f[i];
        if (f[next[i]]<f[i]) f[next[i]] = f[i];
     }
     
  }
  cout<<res;
  return 0;
}
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#66628
mrgaubeo (Thành viên)
Super fast coder
Bài viết: 71
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: nhờ moi người giúp đỡ lênh memset() trong C/C++ 8 năm, 3 tháng trước   (+0)
c
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#66629
mrgaubeo (Thành viên)
Super fast coder
Bài viết: 71
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: nhờ moi người giúp đỡ lênh memset() trong C/C++ 8 năm, 3 tháng trước   (+0)
d
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#66630
mrgaubeo (Thành viên)
Super fast coder
Bài viết: 71
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: nhờ moi người giúp đỡ lênh memset() trong C/C++ 8 năm, 3 tháng trước   (+0)
e
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#66631
mrgaubeo (Thành viên)
Super fast coder
Bài viết: 71
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: nhờ moi người giúp đỡ lênh memset() trong C/C++ 8 năm, 3 tháng trước   (+0)
f
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#66632
mrgaubeo (Thành viên)
Super fast coder
Bài viết: 71
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: nhờ moi người giúp đỡ lênh memset() trong C/C++ 8 năm, 3 tháng trước   (+0)
g
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#66633
mrgaubeo (Thành viên)
Super fast coder
Bài viết: 71
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: nhờ moi người giúp đỡ lênh memset() trong C/C++ 8 năm, 3 tháng trước   (+0)
h
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#66634
mrgaubeo (Thành viên)
Super fast coder
Bài viết: 71
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: nhờ moi người giúp đỡ lênh memset() trong C/C++ 8 năm, 3 tháng trước   (+0)
i
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#66635
mrgaubeo (Thành viên)
Super fast coder
Bài viết: 71
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: nhờ moi người giúp đỡ lênh memset() trong C/C++ 8 năm, 3 tháng trước   (+0)
j
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#66636
mrgaubeo (Thành viên)
Super fast coder
Bài viết: 71
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: nhờ moi người giúp đỡ lênh memset() trong C/C++ 8 năm, 3 tháng trước   (+0)
k
 
Đã lưu IP Đã lưu IP  
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
 • Trang:
 • << < 1 2 > >>
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS