Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #193 - VOI07 Dãy con không giảm dài nhất
Ngày: 29-09-2010
Cập nhật: 29-09-2010
Người gửi: hln1994
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 952

Điểm: 4.6/5 (5 Phiếu)


const fi='';
   fo='';
var A,U:array[0..10001] of longint;
  N,Dmax:longint;
  f:text;
procedure Nhap;
var i:longint;
begin
   assign(f,fi);
   reset(f);
   readln(f,N);
   for i:=1 to N do
   begin
     readln(f,A[i]);
   end;
   close(f);
end;
procedure Xuly;
var i,j,dem:longint;
  x1,x2,delta:real;
begin
   A[N+1]:=0;
   A[0]:=A[1];
   delta:=sqrt(1+8*A[0]);
   x1:=(-1+delta)/2;
   x2:=(-1-delta)/2;
   if (x1=int(x1)) or (x2=int(x2)) then dem:=1
   else dem:=0;
   Dmax:=0;
   for i:=1 to N+1 do
   begin
     if (A[i]>=A[i-1]) then
     begin
        delta:=sqrt(1+8*A[i]);
        x1:=(-1+delta)/2;
        x2:=(-1-delta)/2;
        if (x1=int(x1)) or (x2=int(x2)) then inc(dem)
     end
     else
     begin
        if dem>Dmax then Dmax:=dem;
        delta:=sqrt(1+8*A[i]);
        x1:=(-1+delta)/2;
        x2:=(-1-delta)/2;
        if (x1=int(x1)) or (x2=int(x2)) then dem:=1
        else dem:=0;
     end;
   end;
end;
procedure Hien;
begin
   assign(f,fo);
   rewrite(f);
   write(f,Dmax);
   close(f);
end;
begin
   Nhap;
   Xuly;
   Hien;
end.