Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #201 - GPT
Ngày: 31-12-2010
Cập nhật: 31-12-2010
Người gửi: mademade
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 608

Điểm: 4.3/5 (7 Phiếu)


const  fi='';
    fo='';
 
var   t:longint;
    n:longint;
    f1,f2:text;
 
function kq(n:longint):longint;
var   i,k:longint;
	kt:boolean;
begin
    i:=1;
    if n=1 then
    begin
        kq:=1;
        exit;
    end;
    kt:=true;k:=n;
    while kt do
    begin
        inc(i);
        if n mod i=0 then
        begin
            kt:=false;
            while n mod i=0 do n:=n div i;
        end;
        if i=trunc(sqrt(k)) then break;
    end;
    if n=1 then kq:=i else if n=k then kq:=k else kq:=1;
end;
 
procedure Read_and_Write;
var   i,j:longint;
begin
    assign(f1,fi);reset(f1);
    assign(f2,fo);rewrite(f2);
    readln(f1,t);
    for i:=1 to t do
    begin
        readln(f1,n);
        Writeln(f2,kq(n));
    end;
    close(f1);
    close(f2);
end;
 
begin
	Read_and_Write;
end.