Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #207 - FINDNUM
Ngày: 24-03-2011
Cập nhật: 26-03-2011
Người gửi: songuku95
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 937

Điểm: 3.2/5 (28 Phiếu)


Var n,d,i,j:longint;
  kq,m:qword;
  kt:boolean;
  a:array [1..1000] of longint;
 
Procedure xuly(x:longint);
Var i1,i2:Longint;
  tich:qword;
Begin
 IF m>kq then exit;
 IF n=1 then
  begin
   IF kq>m then kq:=m;
   exit;
  end;
 For i1:=2 to n do
  IF n mod i1=0 then
   begin
    n:=n div i1;
    tich:=1;
    For i2:=1 to i1-1 do tich:=tich*A[x]; //Chỉ chạy đến i-1 vì CÔNG THỨC TÍNH SỐ ƯỚC
    IF tich>maxlongint then
     begin
      n:=n*i1;
      exit;
     end;
    m:=m*tich;
    xuly(x+1);
    m:=m div tich;
    n:=n*i1;
   end;
End;
 
 
BEGIN
//Assign(input,'FINDNUM.INP');Reset(input);
//Assign(output,'FINDNUM.OUT');Rewrite(output);
Readln(n);
 
// Tìm các số nguyên tố từ 1 đến 1000
 
d:=0;
For i:=2 to 1000 do
 begin
  kt:=true;
  For j:=2 to trunc(sqrt(i)) do IF i mod j=0 then kt:=false;
  IF kt then
   begin
    inc(d);
    a[d]:=i;
   end;
 end;
m:=1;
kq:=10000000000000000000;
xuly(1);
Write(kq);
Close(input);
Close(output);
END.