Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #209 - [UPIT] Splay tree
Ngày: 27-04-2011
Cập nhật: 27-04-2011
Người gửi: technolt
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 904

Điểm: 3.6/5 (13 Phiếu)


{$MODE OBJFPC}
{$M 10000000}
{$R-,Q-}
uses math;
const
 fin='';
 fou='';
 maxn=100111;
 
type
 tnode=^node;
 node=record
  size:longint;
  value,sum:int64;
  setid,setvalue:longint;
  incid:longint;
  incstart,incrate:int64;
  left,right,parent:tnode;
 end;
 
var
 root,nilT:tnode;
 n,nq:longint;
 a:array[1..maxn] of longint;
 
procedure updateset(p:tnode);inline;
begin
 if p=nilT then exit;
 with p^ do
  begin
	 if setid=0 then exit;
   value:=setvalue;
   sum:=size*value;
   if left^.setid<setid then
    begin
     left^.setid:=setid;
     left^.setvalue:=setvalue;
    end;
   if right^.setid<setid then
    begin
     right^.setid:=setid;
     right^.setvalue:=setvalue;
    end;
   setid:=0;
   setvalue:=0;
  end;
end;
 
 
 
procedure updateinc(p:tnode);inline;
 procedure process(q:tnode;var incid_:longint;const incstart_:int64;var incrate_:int64);inline;
 begin
  if q=nilT then exit;
	with q^ do
		if setid<incid then
		 begin
			incid:=max(incid,incid_);
			incstart:=incstart+incstart_;
			incrate:=incrate+incrate_;
		 end
		else
		 begin
			incid:=incid_;
			incstart:=incstart_;
			incrate:=incrate_;
		 end;
 end;
begin
 if p=nilT then exit;
 if p^.incid=0 then exit;
 with p^ do
  begin
   value:=value+incstart+incrate*(left^.size+1);
   sum:=sum+incstart*size+incrate*((int64(size)*(size+1)) shr 1);
   process(left,incid,incstart,incrate);
   process(right,incid,incstart+incrate*(left^.size+1),incrate);
   incid:=0;
   incstart:=0;
   incrate:=0;
  end;
end;
 
procedure updatequery(p:tnode);inline;
begin
 if p=nilT then exit;
 with p^ do
  begin
   if setid=incid then exit
   else if setid<incid then
    begin
     updateset(p);
     updateinc(p);
    end
   else
    begin
     updateinc(p);
     updateset(p);
    end;
  end;
end;
 
procedure update(p:tnode);inline;
begin
 if p=nilT then exit;
 with p^ do
  begin
   size:=left^.size+1+right^.size; 
   updatequery(left);updatequery(right);
   sum:=left^.sum+value+right^.sum;
	end;
 updatequery(p);
end;
 
procedure setlink(x,y:tnode;inleft:boolean);inline;
begin
 if inleft then
  x^.left:=y
 else
  x^.right:=y;
 y^.parent:=x;
end;
 
procedure uptree(x:tnode);inline;
var
 y,z,beta:tnode;
begin
 y:=x^.parent;
 z:=y^.parent;
 
 if y^.left=x then
  begin
   beta:=x^.right;
   setlink(x,y,false);
   setlink(y,beta,true);
  end
 else
  begin
   beta:=x^.left;
   setlink(x,y,true);
   setlink(y,beta,false);
  end;
 setlink(z,x,z^.left=y);
 update(y);
 update(x);
end;
 
procedure splay(x:tnode);inline;
var
 y,z:tnode;
begin
 repeat
  y:=x^.parent;
  if y=nilT then exit;
  z:=y^.parent;
  if z<>nilT then
    if (z^.left=y)=(y^.left=x) then
     uptree(y)
    else
     uptree(x);
    uptree(x);
 until false;
 x^.parent:=nilT;
end;
 
function access(p:tnode;i:longint):tnode;inline;
begin
 while true do
  begin
   updatequery(p);
   if p^.left^.size>=i then p:=p^.left
   else
    begin
     i:=i-p^.left^.size;
     if i=1 then break;
     dec(i);
     p:=p^.right;
    end;
  end;
 splay(p);
 exit(p);
end;
 
function getright(p:tnode):tnode;inline;
 begin
  while p^.right<>nilT do p:=p^.right;
	exit(p);
 end;
 
function join(t1,t2:tnode):tnode;inline;
 
begin
 if t1=nilT then exit(t2);
 if t2=nilT then exit(t1);
 t1:=getright(t1);
 splay(t1);
 setlink(t1,t2,false);
 update(t1);
 exit(t1);
end;
 
procedure split(p:tnode;var t1,t2:tnode;i:longint);inline;
begin
 if i=0 then
  begin
   t1:=nilT;
   t2:=p;
   exit;
  end;
 if i=p^.size then
  begin
   t1:=p;
   t2:=nilT;
   exit;
  end;
 t1:=access(p,i);
 t2:=t1^.right;
 t1^.right:=nilT;
 t2^.parent:=nilT;
 update(t1);
end;
 
function visit_init_tree(l,h:longint):tnode;inline;
 var
  m:longint;
 begin
  if l>h then exit(nilT);
  m:=(l+h) div 2;
  new(result);
  with result^ do
   begin
    left:=visit_init_tree(l,m-1);
    right:=visit_init_tree(m+1,h);
    left^.parent:=result;
    right^.parent:=result;
    value:=a[m];
    sum:=left^.sum+value+right^.sum;
    size:=h-l+1;
    setid:=0;
    setvalue:=0;
    incid:=0;
    incstart:=0;
    incrate:=0;
   end;
 end;
 
procedure init_tree;inline;
 
begin
 new(nilT);
 with nilT^ do
  begin
   left:=nilT;
   right:=nilT;
   parent:=nilT;
   size:=0;
   value:=0;
   sum:=0;
   setid:=0;
   setvalue:=0;
   incid:=0;
   incstart:=0;
   incrate:=0;
  end;
 root:=visit_init_tree(1,n);
 root^.parent:=nilT;
end;
 
procedure print(p:tnode);
 procedure visit(p:tnode);
 begin
  if p=nilT then exit;
  updatequery(p);
  visit(p^.left);
  write(p^.value,' ');
  visit(p^.right);
 end;
begin
 visit(p);
 writeln;
end;
 
procedure printdebug(p:tnode);
 procedure visit(p:tnode);
 begin
  if p=nilT then exit;
  updatequery(p);
  visit(p^.left);
  write(stderr,p^.value,' ');
  visit(p^.right);
 end;
begin
 visit(p);
 writeln(stderr);
end;
 
var
 i,q,x,y,v:longint;
 t1,t2:tnode;
 time:longint;
 buf:array[1..65535] of byte;
 
begin
 assign(input,fin);reset(input);
 assign(output,fou);rewrite(output);
 settextbuf(input,buf);
 readln(n,nq);
 for i:=1 to n do
  read(a[i]);
 init_tree;
 for i:=1 to nq do
  begin
   read(q);
   case q of
    1:
     begin
      read(x,y,v);
      split(root,root,t2,y);
      split(root,root,t1,x-1);
      update(t1);
      t1^.setid:=i;
      t1^.setvalue:=v;
      update(t1);
      root:=join(root,t1);
      root:=join(root,t2);
     end;
    2:
     begin
      read(x,y,v);
      split(root,root,t2,y);
      split(root,root,t1,x-1);
      update(t1);
      t1^.incid:=i;
      t1^.incstart:=0;
      t1^.incrate:=v;
      update(t1);
      root:=join(root,t1);
      root:=join(root,t2);
     end;
    3:
     begin
      read(x,v);
      split(root,root,t2,x-1);
      new(t1);
      with t1^ do
       begin
        left:=nilT;
        right:=nilT;
        parent:=nilT;
        size:=1;
        value:=v;
        sum:=v;
        setid:=0;
        incid:=0;
        incstart:=0;
        incrate:=0;
       end;
      root:=join(root,t1);
      root:=join(root,t2);
     end;
    4:
     begin
      read(x,y);
      split(root,root,t2,y);
      split(root,root,t1,x-1);
      update(t1);
      writeln(t1^.sum);
      root:=join(root,t1);
      root:=join(root,t2);
     end;
   end;
  end;
 close(input);close(output);
end.