Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #210 - QMAX3VN - Sử dụng Splay Tree để xử lí Online
Ngày: 11-05-2011
Cập nhật: 11-05-2011
Người gửi: yenthanh132
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 689

Điểm: 3.9/5 (11 Phiếu)


{$MODE OBJFPC}
Program QMAX3VN;
Type PNode=^TNode;
   TNode=Record
       max,size,v:Longint;
       left,right,parent:Pnode;
      End;
Const MaxC=1000000001;
Var root,NilT,t1,t2:PNode;
  sentinal:TNode;
  fi,fo:Text;
  n,i,x,y:Longint;
  q:Char;
Function NewNode(v:Longint):PNode; inline;
Var p:PNode;
Begin
 New(p);
 p^.parent:=NilT;
 p^.left:=NilT;
 p^.right:=nilT;
 p^.size:=1;
 p^.v:=v;
 p^.max:=v;
 Exit(p);
End;
 
Procedure Init;
Begin
 sentinal.max:=-MaxC;
 sentinal.size:=0;
 sentinal.v:=0;
 
 NilT:=@sentinal;
 root:=NilT;
End;
 
Procedure SetLink(x,y:PNode; inleft:Boolean); inline;
Begin
 If y<>NilT then y^.parent:=x;
 If x<>NilT then If inleft then x^.left:=y else x^.right:=y
End;
 
Function fmax(a,b:Longint):Longint; inline;
Begin If a>b then exit(a) else exit(b) End;
Function fmax3(a,b,c:Longint):Longint; inline;
Begin Exit(fmax(a,fmax(b,c))) End;
 
Procedure UpTree(x:PNode); inline;
Var y,z,branch:PNode;
Begin
 y:=x^.parent;
 z:=y^.parent;
 If x=y^.left then
  Begin
   branch:=x^.right;
   SetLink(y,branch,true);
   SetLink(x,y,false);
  End
 Else
  Begin
   branch:=x^.left;
   SetLink(y,branch,false);
   SetLink(x,y,true);
  End;
 SetLink(z,x,y=z^.left);
 If y<>NilT then With y^ do
  Begin
   size:=left^.size+right^.size+1;
   max:=fmax3(left^.max,right^.max,v);
  End;
 With x^ do
  Begin
   size:=left^.size+right^.size+1;
   max:=fmax3(left^.max,right^.max,v);
  End;
End;
 
Procedure Splay(x:PNode);inline;
Var y,z:PNode;
Begin
 Repeat
  y:=x^.parent; If y=NilT then Exit;
  z:=y^.parent;
  If z<>NilT then
   If (z^.left=y)=(y^.left=x) then UpTree(y) else UpTree(x);
  UpTree(x)
 Until False;
End;
 
Function NodeAt(p:PNode; pos:Longint):PNode; inline;
Begin
 Repeat
  If p^.left^.size+1=pos then Exit(p)
  else If pos<=p^.left^.size then p:=p^.left
  else
   Begin
    Dec(pos,p^.left^.size+1);
    p:=p^.right
   End;
 Until False;
End;
 
Procedure Insert(var root:Pnode; v,pos:Longint); inline;
Var p,x:PNode;
Begin
 x:=NewNode(v);
 If root=NilT then
  Begin
   root:=x;
   Exit;
  End;
 p:=root;
 If p^.size+1=pos then
  Begin
   While p^.right<>NilT do p:=p^.right;
   SetLink(p,x,false);
  End
 Else
  Begin
   p:=NodeAt(p,pos);
   If p^.left=NilT then Setlink(p,x,true)
   else
    Begin
     p:=p^.left;
     While p^.right<>nilT do p:=p^.right;
     SetLink(p,x,false);
    End;
  End;
 While p<>NilT do
  Begin
   Inc(p^.size);
   p:=p^.parent;
  End;
 Splay(x);
 root:=x;
End;
 
Procedure Split(p:Pnode; pos:Longint; var t1,t2:PNode); inline;
Begin
 If pos=0 then
  Begin
   t1:=NilT;
   t2:=p;
   Exit;
  End;
 If pos=p^.size then
  Begin
   t1:=p;
   t2:=NilT;
   Exit;
  End;
 t1:=NodeAt(p,pos);
 Splay(t1);
 t2:=t1^.right;
 t1^.right:=NilT;
 With t1^ do
  Begin
   size:=left^.size+1;
   max:=fmax(left^.max,v);
  End;
 t2^.parent:=NilT;
End;
 
Function Join(t1,t2:PNode):Pnode; inline;
Begin
 If t1=NilT then exit(t2);
 If t2=NilT then exit(t1);
 While t1^.right<>NilT do t1:=t1^.right;
 Splay(t1);
 SetLink(t1,t2,false);
 With t1^ do
  Begin
   size:=left^.size+right^.size+1;
   max:=fmax3(left^.max,right^.max,v);
  End;
 Exit(t1)
End;
 
BEGIN
 Init;
 Assign(fi,''); Reset(fi);
 Assign(fo,''); Rewrite(fo);
 Readln(fi,n);
 For i:=1 to n do
  Begin
   Read(fi,q);
   Readln(fi,x,y);
   If q='A' then
    Insert(root,x,y)
   Else
    Begin
     Split(root,y,root,t2);
     Split(root,x-1,root,t1);
     Writeln(fo,t1^.max);
     root:=Join(root,t1);
     root:=Join(root,t2);
    End
  End;
 Close(fi); Close(fo);
END.