Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #213 - PBCWAYS - Sử dụng luồng
Ngày: 02-06-2011
Cập nhật: 02-06-2011
Người gửi: yenthanh132
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 437

Điểm: 4.3/5 (6 Phiếu)


Program PBCWAYS;
Const MaxN=901;
   MaxC=10000000;
Type PNode=^TNode;
   TNode=Record u:Longint; next:PNode End;
Var f,b:array[0..MaxN,0..maxN] of Longint;
  a:array[0..maxN] of PNode;
  Queue:array[1..MaxN+1] of Longint;
  First,Last:Longint;
  Trace,delta:array[0..MaxN] of Longint;
  m,n,nn,res:Longint;
Procedure Push(u,v:Longint);
Var p:PNode;
Begin
 New(p);
 p^.u:=v;
 p^.next:=a[u];
 a[u]:=p;
End;
Procedure Input;
Var f:text;
  i,j,k,c,z:Longint;
Begin
 Assign(f,''); Reset(f);
 Readln(f,n,m);
 FillChar(b,sizeof(b),0);
 For i:=1 to n do
  Begin
   Push(0,i); Push(i,0); b[0,i]:=1;
   Push((m-1)*n+i,m*n+1);
   Push(m*n+1,(m-1)*n+i);
   b[(m-1)*n+i,m*n+1]:=1;
  End;
 For i:=2 to m-1 do
  For j:=1 to n do
   Begin
    Push(j+(i-1)*n,m*n+1+j+(i-2)*n);
    Push(m*n+1+j+(i-2)*n,j+(i-1)*n);
    b[j+(i-1)*n,m*n+1+j+(i-2)*n]:=1;
   End;
 {++++++++++++++++++++++++++++++++++}
 For i:=1 to n do
  Begin
   Read(f,c);
   For j:=1 to c do
    Begin
     Read(f,k);
     Push(i,k+n); Push(k+n,i);
     b[i,k+n]:=1;
    End;
   Readln(f);
  End;
 For i:=2 to m-1 do
  For j:=1 to n do
   Begin
    Read(f,c);
    For z:=1 to c do
     Begin
      Read(f,k);
      Push(m*n+1+j+(i-2)*n,k+i*n);
      Push(k+i*n,m*n+1+j+(i-2)*n);
      b[m*n+1+j+(i-2)*n,k+i*n]:=1;
     End;
   End;
 Close(f);
 nn:=m*n+1+(m-2)*n;
End;
Function Min(a,b:Longint):Longint;
Begin If a<b then exit(a) else exit(b) End;
Function FindPath:Boolean;
Var u,v:Longint;
  p:PNode;
Begin
 First:=1; Last:=1; Queue[1]:=0;
 For u:=1 to nn do trace[u]:=MaxC; trace[0]:=nn+1;
 delta[0]:=MaxC;
 While First<=Last do
  Begin
   u:=Queue[First]; Inc(First); p:=a[u];
   While p<>Nil do Begin
    v:=p^.u;
    If trace[v]=MaxC then
     Begin
      If f[u,v]<b[u,v] then
       Begin
        trace[v]:=u;
        delta[v]:=min(delta[u],b[u,v]-f[u,v]);
       End
      else If f[v,u]>0 then
       Begin
        trace[v]:=-u;
        delta[v]:=min(delta[u],f[v,u]);
       End;
      If trace[v]<>MaxC then
       Begin
        If v=m*n+1 then Exit(True);
        Inc(Last); Queue[Last]:=v;
       End;
     End;
    p:=p^.next;
   End
  End;
 Exit(False)
End;
procedure IncFlow;
Var u,v:Longint;
Begin
 v:=m*n+1;
 Repeat
  u:=trace[v];
  If u>=0 then Inc(f[u,v],delta[m*n+1])
  else
   Begin
    u:=-u;
    Dec(f[v,u],delta[m*n+1]);
   End;
  v:=u;
 Until v=0;
End;
Procedure FindMaxFlow;
Var i:Longint;
Begin
 FillChar(f,sizeof(f),0);
 While FindPath do IncFlow;
 res:=0;
 For i:=1 to n do
  If f[0,i]=1 then Inc(res);
End;
BEGIN
 Input;
 FindMaxFlow;
 If m=1 then writeln(n) else Writeln(res);
END.