Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #214 - BIC-Dùng kiến thức về thành phần liên thông mạnh
Ngày: 06-06-2011
Cập nhật: 06-06-2011
Người gửi: hbt123
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 607

Điểm: 4.4/5 (8 Phiếu)


uses
   Math;
 
const
   inputfile = 'BIC.INP';
   outputfile = 'BIC.OUT';
   MaxN    = 10000;
   maxM    = 100000;
   Modum   = 1000000000;
 
var
   N, M, top, component, count : longint;
   res ,ch : string[9];
   F, stack, linkV, sumV : array[1.. maxN] of longint;
   newV, headV, head : array[1.. maxn] of longint;
   ok, free : array[1.. maxN] of boolean;
   adj, link : array[1.. MaxM] of longint;
 
procedure readdate;
 var
  f : text;
  i, u : Longint;
  begin
   assign(f, inputfile); reset(f);
    readln(f, N, M);
    for u := 1 to N do head[u] := 0;
    for i := 1 to M do
     begin
      readln(f, u, adj[i]);
      link[i] := head[u];
      head[u] := i;
     end;
   close(f);
  end;
 
Procedure Push( u : longint );
 begin
  inc( top ); stack[top] := u;
 end;
 
Function pop : longint;
 begin
  pop := stack[top]; dec( top );
 end;
 
procedure InitGraph;
 var
  u : longint;
  trace, number, low : array[1.. MaxN] of longint;
 
   Procedure Tajan( u : longint);
    var
     i, v, k : longint;
     begin
      inc( count );
      number[u] := count; low[u] := count;
      push( u );
      i := head[u];
      while i <> 0 do
       begin
        v := adj[i];
        if free[v] then
         begin
          if trace[v] = 0 then
           begin
            trace[v] := u;
            Tajan( v );
            low[u] := Min( low[u], low[v] );
           end
           else low[u] := Min( low[u], number[v] );
         end;
        i := link[i];
       end;
 
      if low[u] = number[u] then
       begin
        inc( component );
        headV[component] := 0;
        k := 0;
        repeat
         v := pop;
         free[v] := false;
         linkV[v] := headV[component];
         headV[component] := v;
         newV[v] := component;
         inc( k );
        until v = u;
        sumV[component] := k;
       end;
     end;
 
  begin
   for u := 1 to N do trace[u] := 0;
   for u := 1 to N do free[u] := true;
   count := 0;
   top := 0;
   component := 0;
   trace[1] := -1;
   Tajan( 1 );
  end;
 
Function Test : boolean;
 var
  u :Longint;
 
   Procedure Visit( address : longint);
   var
    u, v, i : Longint;
     begin
      free[address] := false;
      u := headV[address];
      while u <> 0 do
       begin
        i := head[u];
        while i <> 0 do
         begin
          v := adj[i];
          if free[newV[v]] then Visit( newV[v]);
          if (newV[v] = newV[2])or(ok[newV[v]]) then ok[address] := true;
          i := link[i];
         end;
        u := linkV[u];
       end;
      push(address);
     end;
 
  begin
   for u := 1 to N do ok[u] := false;
   for u := 1 to N do free[u] := true;
   top := 0;
   Visit( newV[1] );
   if ok[newV[1]]= false then
    begin
     ch := '0';
     exit( false );
    end;
   for u := 1 to N do if ok[u] and (sumV[u]>1) then
    begin
     ch := 'inf';
     exit( false );
    end;
 
   exit( true );
  end;
 
Procedure Process;
 var
  u, address : longint;
  print : boolean;
 
   Procedure Opimize( address : longint);
    var
     u, i, v : longint;
     begin
      u := headV[address];
      if (sumV[address] > 1)or(u=0) then exit;
      i := head[u];
      while i <> 0 do
       begin
        v := adj[i];
        f[v] := (f[u] + f[v]) ;
        if f[v] >= modum then print := true;
        f[v] := f[v] mod modum;
        i := link[i];
       end;
     end;
 
  begin
   for u := 1 to N do f[u] := 0;
   f[1] := 1;
   print := false;
   repeat
    address := pop;
    Opimize( address );
   until top = 0;
   if print = false then writeln( f[2]) else
    begin
     str(f[2], res);
     while length(res) < 9 do res := '0' + res;
     writeln( res);
    end;
  end;
 
BEGIN
 assign(output, outputfile); rewrite(output);
 
 Readdate;
 InitGraph;
 If test then process else writeln(ch);
 
 close(output);
END.