Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #217 - C11SEQ -- ứng dụng megasort + TKNP
Ngày: 15-07-2011
Cập nhật: 15-07-2011
Người gửi: ghost93
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 1041

Điểm: 4.9/5 (37 Phiếu)


{dựa trên thuật toán của Dương Công Tiếu, Ctin k52}
 const
  fi   =  '';//C11seq.inp';
  fo   =  '';//C11seq.out';
  maxn  =  100010;
 
 var
  fin,fout    :  text;
  n,l,r      :  longint;
  a,b       :  array[0..maxn]of int64;
 
procedure  mof;
begin
  assign(fin,fi); reset(fin);
  assign(fout,fo); rewrite(fout);
end;
 
procedure  dongf;
begin
  close(fin); close(fout);
end;
 
procedure  nhap;
var i:longint;
begin
  readln(fin,n,l,r);
  for i:=1 to n do begin
    read(fin,a[i]);
    a[i]:=a[i]+a[i-1];
  end;
end;
 
function  find(x:int64; d,c:longint):longint;
var inf,sup,mid:longint;
begin
  inf:=d-1; sup:=c+1;
  repeat
    mid:=(inf+sup) shr 1;
    if x>a[mid] then inf:=mid
      else sup:=mid;
  until inf+1=sup;
  exit(inf);
end;
 
function  megasort(d,c:longint):int64;
var i,j,m:longint;
  tg:int64;
begin
  if d=c then begin
    if (a[d]-a[d-1]>=l) and (a[d]-a[d-1]<=r) then
      tg:=1
    else tg:=0;
  end
  else begin
    m:=(d+c) shr 1;
    tg:=megasort(d,m)+megasort(m+1,c);
    for i:=d to m do
      tg:=tg+find(a[i-1]+r+1,m+1,c)-find(a[i-1]+l,m+1,c);
 
    {dung mang phu b de sap xep}
    for i:=m downto d do b[i]:=a[i];
    for j:=m+1 to c do b[c+m+1-j]:=a[j];
    for m:=d to c do begin
      if b[i]<b[j] then begin
        a[m]:=b[i]; inc(i);
      end
      else begin
        a[m]:=b[j]; dec(j);
      end;
    end;
  end;
  megasort:=tg;
end;
 
procedure  solve;
begin
  writeln(fout,megasort(1,n));
end;
 
BEGIN
  mof;
  nhap;
  solve;
  dongf;
END.