Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #218 - Code bao lồi (graham) + vị trí điểm rơi so với đa giác lồi
Ngày: 15-07-2011
Cập nhật: 09-12-2012
Người gửi: hunterphu
Ngôn ngữ: C++
Xem: 1111

Điểm: 4.5/5 (22 Phiếu)


Đã test các bài : METERAIN, HEADQRT, NKLAND, MTRIAREA, MILITARY, KMIX
 
 
#include<iostream>
#define nm 50010
using namespace std;
struct point
{
   int x,y;
   bool operator == (point D)const
   {
    	return x==D.x&&y==D.y;
   }
};
point a[nm],p;
int n,m;
long long kc(point a,point b)
{
   long long xx=b.x-a.x;
   long long yy=b.y-a.y;
   return xx*xx+yy*yy;
}
bool behon(point a,point b,point bn)
{
   long long ax,ay,bx,by;
   ax=a.x-bn.x;
   ay=a.y-bn.y;
   bx=b.x-bn.x;
   by=b.y-bn.y;
   if (ay!=0&&by==0)return true;
   if (ay==0||by==0)return false;
   return ax*by>ay*bx;
}
void qs(point a[],int l,int r)
{
   int i=l,j=r;
   point mid=a[(l+r)/2];
   while (i<j)
   {
      while (behon(a[i],mid,a[0]))i++;
      while (behon(mid,a[j],a[0]))j--;
      if (i<=j)swap(a[i++],a[j--]);
   }
   if (i<r)qs(a,i,r);
   if (l<j)qs(a,l,j);
}
int ccw(point p1,point p2,point p3)
{
  long long a1,a2,b1,b2,t;
  a1=p2.x-p1.x;
  a2=p3.x-p1.x;
  b1=p2.y-p1.y;
  b2=p3.y-p1.y;
  t=a1*b2-a2*b1;
  if (t==0)return 0;
  if (t>0)return 1;
  return -1;
}
int graham(point a[],int n)
{
  int m=1;
  for (int i=2;i<=n;i++)
    if (a[m].y>a[i].y)m=i;
  for (int i=1;i<=n;i++)
    if (a[i].y==a[m].y&&a[i].x>a[m].x)m=i;
  swap(a[1],a[m]);
  a[0].x=a[1].x;
  a[0].y=a[1].y-1;
  qs(a,2,n);
  a[++n]=a[1];
  m=2;
  bool ok=true;
  for (int i=3;i<=n;i++)
  {
    ok=true;
    while (ccw(a[m],a[m-1],a[i])>=0)
    {
       if (ccw(a[m],a[m-1],a[i])==0)
       {
         ok=false;
         if (kc(a[m],a[m-1])<kc(a[m-1],a[i]))
          swap(a[m],a[i]);
         break;
       }
       else
         m--;
    }
    if (ok)swap(a[++m],a[i]);
  }
  return --m;
}
long long stg(point a,point b,point c)
{
  long long s=(b.x-a.x)*1LL*(b.y+a.y)+(c.x-b.x)*1LL*(c.y+b.y)+(a.x-c.x)*1LL*(a.y+c.y);
  return s>0?s:-s;
}
int namtrong(point p,int l,int r,point b[])
{
   while (r-l>2)
   {
      int mid=(l+r+1)/2;
      int k=ccw(b[1],b[mid],p);
      if (k==0)
      {
       if ((b[1].x-p.x)*(b[mid].x-p.x)<0)return 1;
       return 0;
      }
      if (k==1)l=mid-1;
      if (k==-1)r=mid;
   }
   point x,y,z;
   x=b[1];
   y=b[r];
   z=b[r-1];
   long long k=stg(x,y,z);
   long long t=stg(x,y,p)+stg(x,z,p)+stg(y,z,p);
   if (t>k)return 0;
   int kk=ccw(x,y,p)*ccw(x,z,p)*ccw(y,z,p);
   if (kk!=0)return 1;
   if (p==x||p==y||p==z)return 0;
   if (r==3)
   {
    if (n<=3)return 0;
    if (ccw(x,y,p)==0)
      return 1;
   }
   if (r==n&&ccw(x,z,p)==0)
    return 1;
   if (ccw(x,y,p)==0&&r!=n)
    return 1;
   if (ccw(x,z,p)==0&&r!=3)
    return 1;
   return 0;
}
Ví dụ cách dùng bài METERAIN
int main()
{
  cin>>n;
  for (int i=1;i<=n;i++)
    cin>>a[i].x>>a[i].y;
  n=graham(a,n);
  cin>>m;
  for (int i=1;i<=m;i++)
  {
    cin>>p.x>>p.y;
    if (namtrong(p,1,n,a))puts("YES");
    else puts("NO");
  }
  return 0;
}