Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #219 - Hopcroft-Karp - Fast Matching Algorithm
Ngày: 28-08-2011
Cập nhật: 28-08-2011
Người gửi: yenthanh132
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 606

Điểm: 4.9/5 (15 Phiếu)


Program FMATCH;
Const MaxN=50000;
   MaxC=1000000007;
Type Pnode=^TNode;
   TNode=Record v:Longint; next:Pnode End;
Var a:array[1..MaxN] of Pnode;
  matchX,matchY,dis:array[0..MaxN] of Longint;
  Queue:array[1..MaxN*2] of Longint;
  first,last,n,m,p:Longint;
Procedure Push(u,v:Longint);
Var P:Pnode;
Begin
 New(p);
 p^.v:=v;
 p^.next:=a[u];
 a[u]:=p;
End;
 
Procedure Input;
Var f:text;
  i,u,v:Longint;
Begin
 Assign(f,''); Reset(F);
 Readln(f,n,m,p);
 For i:=1 to p do
  Begin
   Readln(f,u,v);
   Push(u,v);
  End;
 Close(f)
End;
 
Function FindPath:Boolean;
Var u:Longint;
  p:Pnode;
Begin
 First:=1; Last:=0;
 For u:=1 to n do
  If matchX[u]=0 then
   Begin
    dis[u]:=0;
    Inc(last); queue[last]:=u;
   End
  Else dis[u]:=maxC;
 dis[0]:=MaxC;
 While First<=Last do
  Begin
   u:=queue[first]; inc(first);
   p:=a[u];
   While p<>nil do
    Begin
     If dis[matchY[p^.v]]=MaxC then
      Begin
       dis[matchY[p^.v]]:=dis[u]+1;
       If matchY[p^.v]<>0 then
        Begin
         Inc(Last); queue[last]:=MatchY[p^.v];
        End;
      End;
     p:=p^.next;
    End;
  End;
 Exit(dis[0]<>MaxC);
End;
 
Function DFS(u:Longint):Boolean;
Var p:Pnode;
Begin
 IF u=0 then Exit(True);
 p:=a[u];
 While p<>nil do
  Begin
   If dis[matchY[p^.v]]=dis[u]+1 then
    If DFS(matchY[p^.v]) then
     Begin
      matchX[u]:=p^.v;
      matchY[p^.v]:=u;
      Exit(True);
     End;
   p:=p^.next;
  End;
 Dis[u]:=MaxC;
 Exit(False);
End;
 
Procedure DoMatching;
Var u,res:Longint;
Begin
 res:=0;
 FillChar(matchX,sizeof(MatchX),0);
 FillChar(matchY,sizeof(matchY),0);
 While FindPath do
  For u:=1 to n do
   If matchX[u]=0 then
    If DFS(u) then
     Inc(res);
 Writeln(res);
End;
 
BEGIN
 Input;
 DoMatching;
END.