Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #221 - FSELECT - pirate
Ngày: 15-11-2011
Cập nhật: 16-11-2011
Người gửi: khanhptnk
Ngôn ngữ: C++
Xem: 558

Điểm: 4.2/5 (9 Phiếu)


#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <vector>
#define MAXN 200001
using namespace std;
 
vector <int> e[MAXN], app[MAXN];
 
int maxCon[MAXN], size[MAXN], h[MAXN], pre[MAXN], par[MAXN], lev[MAXN];
 
int n, k, root;
 
void read() {
  scanf("%d%d", &n, &k);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
   int x, y;
   scanf("%d%d", &x, &y);
   app[x].push_back(i);
   if (y != 0) {
     e[i].push_back(y);
     e[y].push_back(i);
   }
   else root = i;
  }
}
 
void dfs1(int u) {
  maxCon[u] = -1;
  size[u] = 1;
  int lim = e[u].size();
  for (int i = 0; i < lim; i++) {
   int v = e[u][i];
   if (v != pre[u]) {
     pre[v] = u;
     h[v] = h[u] + 1;
     dfs1(v);
     if (maxCon[u] == -1 || size[v] > size[maxCon[u]]) 
      maxCon[u] = v;
     size[u] += size[v];
   }
  }
}
 
void dfs2(int u) {
  if (maxCon[u] != -1) {
   par[maxCon[u]] = par[u];
   lev[maxCon[u]] = lev[u];
   dfs2(maxCon[u]);
  }
  int lim = e[u].size();
  for (int i = 0; i < lim; i++) {
   int v = e[u][i];
   if (v == maxCon[u]) continue;
   if (v != pre[u]) {
     par[v] = v;
     lev[v] = lev[u] + 1;
     dfs2(v);
   }
  }
}
 
int LCA(int x, int y) {
  if (lev[x] < lev[y]) swap(x, y);
  while (lev[x] > lev[y]) x = pre[par[x]];
  while (par[x] != par[y]) {
   x = pre[par[x]];
   y = pre[par[y]];
  }
  return h[x] < h[y] ? x : y;
}
 
int dist(int x, int y) {
  return h[x] + h[y] - h[LCA(x, y)] * 2;
}
 
void process() {
  dfs1(root);
  par[root] = root;
  dfs2(root);
 
  for (int i = 1; i <= k; i++) {
   int lim = app[i].size();
   int best = -1;
   for (int j = 0; j < lim; j++)
     if (best == -1 || h[app[i][j]] > h[best]) best = app[i][j];
   int ans = -1;
   for (int j = 0; j < lim; j++) {
     ans = max(ans, dist(best, app[i][j]));
   }
   printf("%d\n", ans);
  }
}
 
int main() {
  //freopen("fselect.inp", "r", stdin);
  //freopen("fselect.out", "w", stdout);
 
  read();
  process();
 
}