Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color
         
 | 
VNOI - Olympic tin học Việt Nam

Điểm tin VOJ

Số thành viên:6040
Số bài tập:1001
Số bài nộp:722923
Bài nộp hôm nay:0

Top 10 thành viên xuất sắc

HạngThành viênĐiểm
1mr_invincible587.9
2white_cobra418.6
3hieult403.4
4phaleq384.0
5vodanh9x368.2
6con_nha_ngheo352.0
7flash_mt350.2
8darksabers349.8
9yenthanh132345.3
10rockman9x_94343.1
[VOJ] Mã nguồn #222 - QMAX2 - Nhập môn Interval Tree (but after NKLINEUP)
Ngày: 21-11-2011
Cập nhật: 21-11-2011
Người gửi: khanhptnk
Ngôn ngữ: Pascal
Xem: 1061

Điểm: 4.4/5 (24 Phiếu)


uses math;
 
const finp = '';
   fout = '';
   MAXN = 50001;
 
var fi, fo : text;
  add, val : array [0..5 * MAXN] of longint;
  n, m : longint;
  i, kind, x, y, v : longint;
 
procedure down(i, con1, con2 : longint); inline;
begin
   inc(add[con1], add[i]);
   inc(add[con2], add[i]);
   inc(val[con1], add[i]);
   inc(val[con2], add[i]);
   add[i] := 0;
end;
 
procedure up(i, con1, con2: longint); inline;
begin
   val[i] := max(val[con1], val[con2]);
end;
 
procedure update(i, l, r, d, c, v : longint);
var g, con1, con2 : longint;
begin
   if (l = d) and (r = c) then
    begin
       inc(add[i], v);
       inc(val[i], v);
       exit;
    end;
 
   g := (l + r) shr 1;
   con1 := i shl 1;
   con2 := con1 + 1;
 
   down(i, con1, con2);
 
   if (d <= g) then update(con1, l, g, d, min(g, c), v);
   if (c > g) then update(con2, g + 1, r, max(g + 1, d), c, v);
 
   up(i, con1, con2);
end;
 
function get(i, l, r, d, c : longint) : longint;
var g, con1, con2, ans : longint;
begin
   if (l = d) and (r = c) then
    exit(val[i]);
 
   g := (l + r) shr 1;
   con1 := i shl 1;
   con2 := con1 + 1;
 
   down(i, con1, con2);
 
   ans := -1000000000;
 
   if (d <= g) then ans := max(ans, get(con1, l, g, d, min(g, c)));
   if (c > g) then ans := max(ans, get(con2, g + 1, r, max(g + 1, d), c));
 
   exit(ans);
end;
 
begin
   assign(fi, finp);
   reset(fi);
   assign(fo, fout);
   rewrite(fo);
 
   read(fi, n, m);
   for i := 1 to m do
     begin
       read(fi, kind, x, y);
       if (kind = 0) then
         begin
           read(fi, v);
           update(1, 1, n, x, y, v);
         end
       else
         writeln(fo, get(1, 1, n, x, y));
     end;
 
   close(fo);
   close(fi);
end.