Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method HTML_content::show() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/includes/Cache/Lite/Function.php on line 98

Strict Standards: Non-static method HTML_content::_Itemid() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 452

Strict Standards: Non-static method HTML_content::_linkInfo() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 455

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Title() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 470

Strict Standards: Non-static method HTML_content::PdfIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 473

Strict Standards: Non-static method mosHTML::PrintIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 476

Strict Standards: Non-static method mosAdminMenus::ImageCheck() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/includes/joomla.php on line 2329

Strict Standards: Non-static method HTML_content::EmailIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 479
Đảo ngược (Reverse)
Strict Standards: Non-static method HTML_content::EditIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 632

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section_Category() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 511

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 755

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Category() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 758

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Author() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 514

Strict Standards: Non-static method HTML_content::CreateDate() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 517

Strict Standards: Non-static method HTML_content::URL() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 520

Strict Standards: Non-static method HTML_content::ModifiedDate() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 536

Strict Standards: Non-static method HTML_content::ReadMore() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 539
Người viết: Ngô Minh Đức   
21/04/2008

Strict Standards: Non-static method HTML_content::TOC() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 526
Bài Reverse (Đảo ngược)
Giả sử có một máy hai phép toán Two-Operation Machine (gọi tắt là TOM) với 9 thanh ghi, được đánh số từ 1 đến 9. Mỗi thanh ghi lưu một số nguyên không âm trong khoảng 0…1000.
Máy thực hiện hai phép toán sau:

Một chương trình TOM bao gồm một tập hợp các giá trị khởi tạo cho các thanh ghi và một loạt các phép toán. Cho một số nguyên N (0 ≤ N ≤ 255), hãy tạo một chương trình TOM, in ra chuỗi các số nguyên giảm dần N, N-1, N-2, …, 0. Yêu cầu số các phép toán S liên tiếp nhau lớn nhất càng nhỏ càng tốt.
Ví dụ về một chương trình TOM và được thực hiện với N=2.

Các dữ liệu vào được đánh số từ 1 đến 16 và đặt trên máy chủ.
Input:
- Dòng thứ nhất bao gồm một số nguyên K, chỉ ra số hiệu của bộ test.
- Dòng thứ hai là số nguyên N
Output:
Dòng thứ nhất là chuỗi ″FILE reverse K″, trong đó K là số hiệu của bộ test.
Dòng tiếp theo gồm 9 giá trị khởi tạo cho các thanh ghi, được phân tách bởi dấu cách và theo thứ tự thanh ghi 1, thanh ghi 2,..
Các dòng còn lại là danh sách các phép toán đựơc thực hiện, mỗi phép toán một dòng. Do đó dòng thứ ba là phép toán được thực hiện đầu tiên. Dòng cuối cùng sẽ là phép toán in ra số 0. Mỗi dòng phải là phép toán hợp lệ và được định dạng như ví dụ
Ví dụ:
Input:

1
2
Output:

Cho điểm
Điểm của mỗi bộ test sẽ dựa trên độ chính xác và độ tối ưu của chương trình TOM
Độ chính xác 20%
Một chương trình TOM là chính xác nếu nó thực hiện không quá 131 phép toán S liên tục và các giá trị được in ra đúng (gồm N+1 số nguyên, bắt đầu là N, kết thúc là 0). Nếu bất kỳ phép toán S nào gây ra tràn thanh ghi, chương trình TOM coi như sai.
Độ tối ưu: 80%
Độ tối ưu của một chương trình TOM chính xác được đo bằng số các phép toán S liên tiếp lớn nhất, con số này càng nhỏ càng tốt. Điểm sẽ dựa trên sự khác nhau giữa chương trình TOM của bạn với chương trình TOM tốt nhất được biết.
 
Strict Standards: Non-static method HTML_content::Navigation() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 550

Strict Standards: Non-static method mosHTML::CloseButton() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 553

Strict Standards: Non-static method mosHTML::BackButton() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 556