Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method HTML_content::show() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/includes/Cache/Lite/Function.php on line 98

Strict Standards: Non-static method HTML_content::_Itemid() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 452

Strict Standards: Non-static method HTML_content::_linkInfo() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 455

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Title() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 470

Strict Standards: Non-static method HTML_content::PdfIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 473

Strict Standards: Non-static method mosHTML::PrintIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 476

Strict Standards: Non-static method mosAdminMenus::ImageCheck() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/includes/joomla.php on line 2329

Strict Standards: Non-static method HTML_content::EmailIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 479
B2. Chữ số
Strict Standards: Non-static method HTML_content::EditIcon() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 632

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section_Category() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 511

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 755

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Category() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 758

Strict Standards: Non-static method HTML_content::Author() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 514

Strict Standards: Non-static method HTML_content::CreateDate() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 517

Strict Standards: Non-static method HTML_content::URL() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 520

Strict Standards: Non-static method HTML_content::ModifiedDate() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 536

Strict Standards: Non-static method HTML_content::ReadMore() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 539
Người viết: Ngô Minh Đức   
20/06/2008

Strict Standards: Non-static method HTML_content::TOC() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 526

Bài 2. Chữ số                                                                         Tên chương trình: DIGIT.PAS

Cho xâu M  không quá 127 ký tự lấy từ tập F = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}và không bắt đầu bằng ký tự 0. Gọi S là xâu với giá trị ban đầu là xâu M.

Người ta biến đổi M theo quy tắc sau: đếm số lần xuất hiện các ký tự 0, 1, 2, . . . , F, gọi Ki là số lần xuất hiện ký tự i (với i lần lượt là 0, 1, 2, . . . F). Với các Ki ¹ 0 người ta viết liên tiếp xâu biểu diễn số Ki trong cơ số 16 và ký tự i. Xâu kết quả thu được là giá trị mới của M. Sau mỗi lần biến đổi người ta lại viết tiếp M vào sau S.

Ví dụ, với M = '150A', S nhận giá trị ban đầu là '150A'.

Sau lần biến đổi thứ nhất ta có M là '1011151A' và S ='150A1011151A'.

Sau lần biến đổi thứ 2 ta có M là '1051151A' và S ='150A1011151A1051151A'.

Sau lần biến đổi thứ 3 ta có M là '1041251A' và S = ‘150A1011151A1051151A1041251A’.

Yêu cầu: Cho xâu M, số lần biến đổi L ( 0 ≤ L ≤ 107) và X là một ký tự từ tập F. Hãy đếm số lần xuất hiện X trong S thu được sau L lần biến đổi M.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản DIGIT.INP :

  • Dòng thứ nhất chứa xâu M,
  • Dòng thứ 2 chứa số nguyên L
  • Dòng thứ 3 chứa ký tự X.

Kết quả: Đưa ra file văn bản DIGIT.OUT một số nguyên - số lần xuất hiện X.

Ví dụ:

DIGIT.INP

 

DIGIT.OUT

150A

3

2

 

1

 

 

 
Strict Standards: Non-static method HTML_content::Navigation() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 550

Strict Standards: Non-static method mosHTML::CloseButton() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 553

Strict Standards: Non-static method mosHTML::BackButton() should not be called statically in /home/vmapps4u/public_html/vnoi_v0/components/com_content/content.html.php on line 556